Disclaimer – právne upozornenia

Pri predloženom dokumente sa jedná o reklamný materiál. Informácie, obsiahnuté v tejto súvislosti nepredstavujú investičné, ani daňové alebo právne poradenstvo. Dokument taktiež neobsahuje žiadnu ponuku, odporúčanie alebo výzvu pre účely prijatia investičných rozhodnutí akéhokoľvek druhu.

Zohľadnite prosím, že predložené informácie predovšetkým nenahrádzajú žiadne vhodné poradenstvo, zamerané na investície a produkt.Akékoľvek informácie, obsiahnuté v tomto zhrnutí boli zostavené a spracované zo strany all  commodity intertrading s.r.o.. Tieto vychádzajú zo zdrojov, ktoré spoločnosť považuje za spoľahlivé. Napriek tomu all  commodity intertrading s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a kompletnosť tu obsiahnutých informácií a v žiadnom prípade neručí za škody alebo straty, spôsobené v dôsledku tu zverejnených informácií a údajov.

Uvedené sa nevzťahuje na škody, spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou. Názory, vyjadrené v tomto zhrnutí odzrkadľujú odhad spoločnosti all  commodity intertrading s.r.o. v momente zverejnenia a môžu sa v budúcnosti meniť bez predchádzajúceho oznámenia. Zhrnutie môže obsahovať tvrdenia, zamerané na budúcnosť. Aj keď tieto tvrdenia odzrkadľujú názory a očakávania spoločnosti all commodity intertrading s.r.o. z hľadiska budúcnosti, môžu sa skutočný vývoj a výsledky podstatne odlišovať od vyjadrených očakávaní.

Ďalej prosíme o zohľadnenie skutočnosti, že hodnota majetkovej investície môže stúpať alebo klesať. Investori musia  byť z toho dôvodu pripravení a byť v stave akceptovať straty investovaného kapitálu (riziko totálnej straty).Vývoj investícií z minulosti nepripúšťa žiadne spätné uzávery na budúci vývoj hodnoty. Kopírovanie alebo používanie obsahov vyhotovených a zverejnených zo strany spoločnosti  all commodity intertrading s.r.o.  – a to kompletne alebo z časti – nie je bez písomného súhlasu spoločnosti all commodity intertrading s.r.o. povolené.